Tagged: Haite Kudasai Takamine-san (Please Put Them On Takamine-san)